Sjukleg overvekt

Søknad
Pasientar med sjukeleg overvekt som kan ha behov for behandling og rehabilitering i spesialisthelsetenesta skal først henvisast til utredning ved overvektspoliklinikk ved lokalt helseforetak (sjukehus).

Pasienten sin fastlege søkjer og sender tilvising til den respektive overvektspoliklinikken i det helseføretaket der pasienten bur. Sjå meir informasjon på Helse Vest si nettside. Tilvisinga til dette behandlingsopplegget kan vere eit poliklinisk notat eller ei epikrise som er merka med ”tilvising til livsstilsbehandling”.