Kreft barn/unge

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter har sidan 2011 gitt tilbod til unge som har gjennomgått kreftbehandling. Vi tilbyr no gruppeopphald for born og ungdommar i alderen 6-18år.

Mål: Å førebygge seineffektar, gje meistringsopplevingar og legge til rette for at barnet/ungdommen skal få utnytte sitt potensiale.

Rehabiliteringsopplegg: Vi nyttar ei helsepedagogisk og kognitiv tilnærming. Det tverrfaglege teamt vårt legg stor vekt på at barnet/ungdommen skal tileigne seg kjennskap til eigne ressursar og grenser. Tilbodet er i stor grad gruppebasert, men vert individuelt tilpassa barnet og dets behov. Alle barn får tildelt ein koordinator som følgjer barnet gjennom heile opphaldet. Sjå aktivitetstilbodet vårt her.

Barnet får også tilbod om undervisning med fokus på engelsk, norsk og matematikk.

Det vert lagt til rette for fysiske og sosiale meistringsopplevingar gjennom spennande og allsidige aktivitetar både inne og ute. Senteret og aktivitetane er tilrettelagt for dei som har fysiske funksjonsnedsettingar.

Under opphaldet er det i tillegg eit eige opplegg for pårørande/føresette med samtalegrupper og undervisningar i relevante tema. Foreldre kan søke om opplæringspengar frå NAV for å få dekt tapt arbeidsinntekt for å delta på dette, sjå nav.no for meir informasjon

Gruppeopphald