RKHR er med i multisenterstudien KOFU

RKHR har delteke i i multisenterstudien «Kognitiv Fungering i Arbeidsretta Rehabilitering», KOFU. Døgnbasert arbeidsretta rehabilitering fører til betring av hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon. Dette viser studien som no er publisert i Frontiers in Psychology.

Studien «Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering» har hatt til hensikt å undersøke faktorar som hukommelse, oppmerksomheit og konsentrasjon hjå pasientar inne til arbeidsretta rehabilitering. Dette er den første studien som systematisk kartlegg desse utfallsmåla hjå denne pasientgruppa. Resultata viser at døgnbasert arbeidsretta rehabilitering fører til betring av ovanfornemnde faktorar hjå deltakarane samanlikna med kontrollgruppa. Betring av fokusert- og vedvarande oppmerksomheit viste seg å ha samanheng med auka meistringstru ved tilbakeføring til arbeid, som er ein vesentlig prognostisk faktor for retur til jobb.